Ketu publikohen VLP per bashki

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizj... më shumë

                “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme  drejtuese”                                                ( Levizje paralele )  Në zbatim të Ligjit nr.152/20... më shumë

Specialist “Jurist” në Drejtorinë Ligjore dhe të Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Kavajë.  Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, ... më shumë