Korçë më 22.04 .2015

Lista e fituesve në përfundim të proçedurës të konkursit

 

I-                    Komisioni i Përhershëm i Pranimit në Shërbimin Civil në përfundim të vlerësimit të tesimit me shkrim te kandidatëve vendosi të kualifikojë kandidatët si më poshtë:

 

  1. Për pozicionin e specialistit në Drejtorinë e Kontroll Teritorit në Departamentin e të Ardhurave dhe Kontroll Territorit, fitojnë kandidatët e mëposhtëm:

 

  1. Jorgen Manushi                                71 pikë

 

II-                  Komisioni i Ngritjes në Detyrë në përfundim të vlerësimit të tesimit me shkrim te kandidatëve vendosi të kualifikojë kandidatët si më poshtë

 

  1. Për pozicionin e drejtorit në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm fiton kandidatja e mëposhtme

 

  1. Athinulla Trebicka    79 pikë