REPUBLIKA E SHQIPERISE

KUVENDI

SEKRETARI I PERGJITHSHEM

 

Lenda: Njoftim per perfundimin e procedures “Levizje paralele”, per konkursin “specialist i protokollit, pa kandidate.

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”, Kreut IV – “Pranimi ne sherbimin civil”, Neni 22, pika 5 dhe Kreu V- “Levizja paralele dhe ngritja ne detyre”, nenit 25 dhe Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.143, date 12.03.2014 “Per procedurat e rekrutimit, te periudhes se proves, te levizjes paralele e te ngritjes ne detyre per nepunesit civil te kategorise ekzekutive, te ulet dhe te mesme drejtuese”, Kreut VI, pikave 6 dhe 7, poju dergojme per publikim ne portalin “Sherbimi Kombetar i Punesimit”, njoftimin per perfundimin e procedures “Levizje paralele”, per konkursin “specialist i Protokollit”,si me poshte:

Per konkursin e shpallur per pozicionin “specialist i Protokollit”, prane Drejtorise se Protokollit ne Sherbimin e Marredhenieve me Jashte, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve te percaktuara ne njoftim, te dates 18.08.2014 qe jane: Tomor Mukaj, Enkeleda Pano Fejzulla, Griselda Rushanaj, Alban Permeti, Klevis Dini, Ledina Zogolli njesia e menaxhimit te burimeve njerezore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatet e mesiperm, konstaton se asnjeri prej tyre nuk ploteson kushtet minimale te levizjes paralele dhe ne zbatim te Ligjit nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”, Kreu V – “Levizja paralele dhe ngritja ne detyre”, nenit 25 dhe Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 143, date 12.03.2014 “Per procedurat e rekrutimit, te periudhes se proves, te levizjes paralele e te ngritjes ne detyre per nepunesit civil te kategorise ekzekutive, te ulet dhe te mesme drejtuese”, Kreut VI, pikave 6 dhe 7, kjo procedure mbyllet pa kandidate. Konkursi do te vazhdoje me proceduren “Pranim ne Sherbimin Civil”. Kandidatet e mesiperm konsiderohen te vlefshem per kete procedure.

 

 

 

SEKRETARI I PERGJITHSHEM