Shpallje për lëvizjen paralele për plotësimin e vëndit të lirë të punës në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Logjistikës”
Dokumentacioni i kerkuar duhet të dorëzohet nga kandidati në zyrën e Protokollit të KQZ-së deri në datën 20.08.2014
Rezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedurës lëvizje paralele dhe
të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në datë 25.08.2014
nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në
portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit të KQZ-së dhe
në stendën e informimit të publikut.

Lexo me shume për shpalljen përgjegjësi i sektorit të shërbimeve në KQZ