Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, mbështetur në Ligjin nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” , Ligjit nr.160 datë 27.11.2014 “Për Buxhetin e vitit 2015” i janë  akorduar fonde nga Buxheti i shtetit  për vitin 2015  si vijon:

 

1 Pagesë Papunësie 1.000.000 mijë lekë
2 Nxitje Punësimi    450.000 mijë lekë
3 Formimi Profesional    155.000  mijë lekë
4 Administrata Qëndrore  SHKP      81.808  mijë lekë
5 Administrata Lokale    244.192  mijë lekë
6 Investime      37.385  mijë lekë
                                                            Totali 1.968.385  mije leke

 

 

Lexo më shumë SHKP buxheti 2015