Njoftim për vend të lirë pune.

Për ngritjen në detyrë për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në pozicionin, Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Logjistikës Zgjedhore.
Dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën 24.09.2014.

Lexo më shumë Procedurë ngritje në detyrë -Pergjegj sekt sherbime logjistike